Cuộc sống trên đời, nhất cử nhất động thường do hoàn cảnh đưa đẩy, phúc họa an nguy do trời, vui buồn ly hợp có được tự nắm bắt không? Tôi và Shirley Dương được giáo sư Trần nhở lặn xuống thuyền đắm ở đảo san hô, vớt quốc bảo "Tần Vương Chiếu Cốt Kính", lại được dân Nam Hải giúp đỡ, cuối cùng thành công, không phụ sự ủy thác, lấy được cổ kính.

Không ngờ Đa Linh bị trúng tà thuật "Tam phân khí tại thiên bàn dụng nhất đán vô thường vạn sự hưu" (ba phần khí dùng khi vạn vật ngừng nghỉ), khó mà cứu chữa được, may mắn được người chỉ điểm, muốn tiêu tán nộ khí chỉ có Nội gia nhục đan trong cổ mộ mới cứu được. Vì nội đan của người đắc đạo có thể mượn thiên địa linh khí, nhờ vào thổ