Gần đây Đại Tần có tin mừng.

Trấn Bắc đại tướng quân Diệp Chiêu chinh chiến tám năm, cuối cùng cũng phá tan kinh thành của bọn man di phương Bắc, rửa sạch mối nhục, chẳng những giành lại được lãnh thổ đã mất mà còn ép bọn chúng phải cúi đầu xưng thần.

Tim vui báo về, cả kinh thành vui mừng khôn xiết, văn võ bá quan người người ca công tụng đức, chỉ hận không thể tôn Trấn Bắc Đại Tướng Quân thành thiên hạ đệ nhất anh hùng.

Đức Tông Hoàng đế lập tức sắc phong Diệp Chiêu là Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân, phụng mệnh khải hoàn hồi triều lĩnh thưởng.

Không ngờ đúng lúc ấy, một bản tấu bất ngờ được khoái mã trình